Prevederile Deciziei Colegiului Medicilor Dentişti din România referitoare la sistemul de educaţie medicală continuă, recent publicată în Monitorul Oficial, sunt sintetizate de dl Alexandru Neagu, la rubrica Update legislativ. Membrii CMDR, abonaţi ai săptămânalului „Viaţa medicală“, sunt creditaţi în continuare cu 10 ore de EMC.

 "> EMC pentru medicii dentişti - Viața Medicală

EMC pentru medicii dentişti

de Alexandru NEAGU - ian. 11 2012
EMC pentru medicii dentişti

Prevederile Deciziei Colegiului Medicilor Dentişti din România referitoare la sistemul de educaţie medicală continuă, recent publicată în Monitorul Oficial, sunt sintetizate de dl Alexandru Neagu, la rubrica Update legislativ. Membrii CMDR, abonaţi ai săptămânalului „Viaţa medicală“, sunt creditaţi în continuare cu 10 ore de EMC.

 

   Normele pentru Contractul-cadru. În Monitorul Oficial nr. 922 şi nr. 922 bis din 27 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011–2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. Prevederile Ordinului au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, dată de la care s-a abrogat Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011–2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere complexitatea şi volumul mare al informaţiilor cuprinse în cele 40 de anexe ale ordinului menţionat şi care s-au publicat în Monitorul Oficial, în nr. 922 bis, recomandăm persoanelor direct interesate achiziţionarea acestuia de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   Educaţia medicală continuă pentru medicii dentişti. În M. Of. nr. 900 din 19 decembrie 2011 a fost publicată Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/19.11.2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului. Prin acest act normativ se reiterează obligaţia medicilor dentişti cu drept de liberă practică ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educaţie medicală continuă (EMC) şi să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR), neacumularea numărului minim de credite de EMC determinând suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea respectivei obligaţii.
   În sensul celor reglementate, prin educaţia medicală continuă este înţeleasă „totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medicii dentişti în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii statusului profesional, nivelului de cunoştinţe şi aptitudini/deprinderi, în concordanţă cu progresul ştiinţific şi tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creşterea calităţii actului medical în beneficiul asistenţei medicale a pacientului“.
   Decizia CMDR reglementează forma şi conţinutul: • Regulamentului de educaţie medicală continuă al CMDR • elementelor dosarului de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC • cererii-tip de creditare a formelor de EMC • modelului avizului de principiu al creditării formei de EMC • fişa publicaţiei de specialitate pentru înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate • modelului fişei profesionale a medicului dentist.
   Formele de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare (credite de EMC), acestea fiind valori numerice alocate unor activităţi unitare de pregătire în domeniul profesional, apreciindu-se astfel, în medie, cantitatea şi calitatea pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei şi acordându-se pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională, conform dispoziţiilor Regulamentului de educaţie medicală continuă al CMDR. Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a cinci ani. Medicii dentişti care au împlinit vârsta legală de pensionare şi care solicită avizul de prelungire a activităţii de medicină dentară conform dispoziţiilor Consiliului naţional al CMDR au obligaţia de a realiza un punctaj profesional anual de minimum 40 de credite de EMC.
   Colegiul teritorial este obligat să întocmească, să actualizeze şi să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu, acest dosar trebuind să conţină: • documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMDR l certificatul de membru CMDR, în copie • titlurile privind specialităţile, calificările, specializările ori alte competenţe dobândite în domeniul medical, în copie • fişa de evidenţă EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare, în copie • documentele eliberate la solicitarea medicului dentist, în original • fişa profesională a medicului dentist. Dosarul profesional va fi ţinut şi în format electronic; o copie electronică va fi transmisă şi CMDR iar orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic şi CMDR.
   În baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate de medicul dentist, verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizării anuale a certificatului de membru al CMDR, şi se menţionează în fişa profesională.
   Acreditarea/reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi acreditarea formelor de EMC se realizează de către CMDR la nivel naţional, furnizorii acreditaţi fiind obligaţi să obţină avizul prealabil al colegiului teritorial.
   CMDR creditează ca forme de EMC învăţământul postuniversitar medical: • admiterea în rezidenţiat – 100 de credite de EMC • obţinerea titlului de medic specialist – 50 de credite de EMC sau obţinerea titlului de medic primar – 75 de credite de EMC • a doua specialitate – 30 de credite de EMC • competenţe, supraspecializări, atestate de studii complementare • masterat – 30 de credite de EMC • doctorat – 100 de credite de EMC • cursuri postuniversitare sau manifestări ştiinţifice universitare. De asemenea, pot fi acreditate formele de educaţie permanentă medicală sau manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific, cum ar fi: • congrese, conferinţe, simpozioane – 50 de credite de EMC • publicarea de articole ştiinţifice medicale în reviste cotate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) (A, B+, B) – vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol iar pentru cele cotate ISI câte 150 de credite de EMC l publicarea de cărţi, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS • cursuri de EMC teoretice (între 4 şi 6 ore/zi) – 8–12 credite de EMC şi/sau demonstraţii practice (între 4 şi 6 ore/zi) – 8-12 credite de EMC, dacă lectorul este acreditat de CMDR • abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS (10 credite de EMC anual), reviste internaţionale de specialitate (20 de credite de EMC), publicaţii naţionale medicale şi care sunt agreate de CMDR l EMC la distanţă. Autorii cărţilor, tratatelor, monografiilor, capitolelor de carte publicate în domeniul medical în edituri recunoscute CNCSIS/internaţionale vor fi creditaţi cu 100 de credite de EMC, respectiv 200 de credite de EMC. Competenţele şi specializările se creditează cu 50 de credite de EMC iar atestatele de studii complementare se creditează o singură dată, numărul de credite acordat pentru acestea fiind de 50. Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate va primi 50 de credite de EMC, în timp ce simpla participare la aceste manifestări va asigura 25 de credite de EMC.
   În condiţiile prevăzute de Regulamentul de educaţie medicală continuă al CMDR, acesta aprobă anual un program naţional de EMC, până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs şi se afişează pe pagina de internet a CMDR (www.cmdr.ro), împreună cu lista furnizorilor şi a lectorilor acreditaţi, precum şi cu lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR. Pentru anul 2012, Programul naţional de EMC se aprobă şi se afişează pe pagina de internet a CMDR până cel mai târziu în luna februarie 2012. Pentru anul 2012, lectorii şi furnizorii de EMC se pot acredita, respectiv se vor reacredita, începând cu data de 10 ianuarie 2012, după depunerea dosarului corespunzător şi plata taxei de evaluare aferente, acest termen fiind şi data-limită de depunere a dosarelor de acreditare/reacreditare.
   Desfiinţare. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.235/14.12.2011 publicată în M. Of. nr. 908 din 21 decembrie 2011, s-a decis desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Agigea, str. Sanatoriului nr. 1, al cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Constanţa, şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat, de asemenea, de Consiliul Judeţean Constanţa. Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşura activitatea în cadrul unităţii sanitare desfiinţate se transferă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în timp ce personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere se va putea prelua de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe